คำถาม-ตอบ

DBD Academy

การ ใช้โปรแกรมในการเรียนผ่านระบบ (e-learning)

การใช้งานระบบ Internet ของผู้เรียน อาจไม่รองรับในการเรียน เช่น การใช้โปรแกรม IE น้อยกว่า เวอร์ชัน 9 ซึ่งควรใช้

web brower IE เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป หรือ Firefox, Google Chrome ในการเรียน

การ ใช้โปรแกรมในการเรียนผ่านระบบ (e-learning)

     1. เข้าเรียนทาง dbdacademy.dbd.go.th เท่านั้น

     2. Login เข้าระบบก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง โดยใช้Username : เลขที่บัตรประชําชน 13 หลัก และ Password : ผู้เรียนกำหนดเอง

         เลือกหัวข้อ “หลักสูตรออนไลน์” ด้านบน คลิ๊กเลือกวิชาที่สนใจเพื่อสมัครเรียน

     3. ผู้เรียนจะต้องเรียนให้ครบตามเนื้อหาวิชาทุกหัวข้อ จึงถือว่าจบหัวข้อวิชานั้น ๆ

การสมัครเรียน (วิธีการ/ขั้นตอนในการสมัคร)

1. สมัครเรียนทาง dbdacademy.dbd.go.th คลิ๊กเลือกหัวข้อ “สมัครเรียน” ด้านบน ควรอ่านเงื่อนไขในการสมัครเป็นสมาชิก

         โดยละเอียด และกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบตามเงื่อนไข

2. เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว ผู้สมัครสามารถใช้ Username และ Password เพื่อเข้าระบบ (Log in) การเรียนการสอนออนไลน์ และเลือกหัวข้อที่ต้องการเรียนได้

การขอเปลี่ยนข้อมูลผู้เรียน (ประวัติส่วนตัวผู้เรียน)

     สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว โดย Login เข้าระบบ และเลือก “แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน” หรือโทร.ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไข

(เมล์ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูได้จากหัวข้อ “ติดต่อเรา” ด้านบน dbdacademy.dbd.go.th)

ผู้เรียนลืมรหัสในการเข้าใช้งาน ลืม e-mail ที่แจ้งไว้ตอนสมัคร

สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว โดย Login เข้าระบบ และเลือก “แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน” โดยระบบจะส่งรหัสใหม่ไปยัง e-mail ของผู้เรียน

(ผู้เรียนควรตรวจสอบเมล์ใน junk mail ของผู้เรียนด้วย) หรือโทร.ติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือส่งเมล์มาให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ/แก้ไข

(เมล์ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูได้จากหัวข้อ “ติดต่อเรา” ด้านบน dbdacademy.dbd.go.th)

หนังสือรับรอง CPD ที่ต้องระบุรหัสผู้ท ําบัญชี รหัสผู้สอบบัญชี รหัสหลักสูตรผิดพลําด

สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว โดย Login เข้าระบบ และเลือก “แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน” หรือ Copy หน้าที่ต้องการแก้ไข

และส่งเมล์มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/แก้ไข (เมล์ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูได้จากหัวข้อ “ติดต่อเรา” ด้านบน dbdacademy.dbd.go.th)

ระบบไม่ขึ้น Complete ให้แต่ละหัวข้อของบทเรียน หรือปัญหาเกี่ยวกับการเรียนในบทเรียน

1. ผู้เรียนจะต้องเรียนให้ครบตามเนื้อหาวิชาทุกหัวข้อในแต่ละบทเรียน และคลิ๊กส่งผลการเรียนในท้ายบทเรียนแต่ละบท

2. หรือ Copy หน้าที่ต้องการแก้ไข และส่งเมล์มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/แก้ไข (เมล์ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูได้จากหัวข้อ

     “ติดต่อเรา” ด้านบน dbdacademy.dbd.go.th)

วิธีการเรียน/ขั้นตอนการเรียนผ่านระบบ (e-learning)

1. เข้าเรียนทาง dbdacademy.dbd.go.th เท่านั้น

2. Login เข้าระบบก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง โดยใช้Username : เลขที่บัตรประชําชน 13 หลัก และ Password : ผู้เรียนกำหนดเอง

    เลือกหัวข้อ “หลักสูตรออนไลน์” ด้านบน คลิ๊กเลือกวิชาที่สนใจเพื่อสมัครเรียน


3. ผู้เรียนจะต้องเรียนให้ครบตามเนื้อหาวิชาทุกหัวข้อ จึงถือว่าจบหัวข้อวิชานั้น ๆ

การสมัครเรียน (วิธีการ/ขั้นตอนในการสมัคร)

1. สมัครเรียนทาง dbdacademy.dbd.go.th คลิ๊กเลือกหัวข้อ “สมัครเรียน” ด้านบน ควรอ่านเงื่อนไขในการสมัครเป็นสมาชิก

         โดยละเอียด และกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบตามเงื่อนไข


2. เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว ผู้สมัครสามารถใช้ Username และ Password เพื่อเข้าระบบ (Log in) การเรียนการสอนออนไลน์ และเลือกหัวข้อที่ต้องการเรียนได้