ข่าวสาร

DBD Academy

หลักสูตรและหัวข้อวิชาที่เปิดเรียน ประจำปี 2564

posted by admin   | 2017-01-20 10:21:40

การอบรมการบริหารจัดการและการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจำปี 2564

 การเปิดเรียน

          สมัครสมาชิกและเรียนได้ทันที ทางเว็บไซต์ http://dbdacademy.dbd.go.th          

หลักสูตรและหัวข้อวิชา  จำนวน 7 หลักสูตร 

 • หลักสูตรเริ่มต้นธุรกิจ ประกอบด้วยหัวข้อวิชา คือ
  • เริ่มต้นธุรกิจแบบมืออาชีพ
  • การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์
  • ธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ
  • ต่อยอดธุรกิจด้วย Business Canvas
  • Startup for SME
 •  หลักสูตรการเงินและบัญชี ประกอบด้วยหัวข้อวิชา คือ
  • งบการเงินสำหรับผู้บริหาร
  • บัญชี...ชี้ช่องรวย
 • หลักสูตรวิชาบัญชี (นับชั่วโมง CPD ได้) ประกอบด้วยหัวข้อวิชา คือ
  • สารสนเทศทางการบัญชี 1
  • สารสนเทศทางการบัญชี 2
  • จรรยาบรรณและมาตรฐานการบัญชี
  • การวิเคราะห์งบการเงิน
  • งบกระแสเงินสด (Cash Flow)
  • ทฤษฎีบัญชีต้นทุนน่ารู้
 • หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ประกอบด้วยหัวข้อวิชา คือ
  • ความรู้เบื้องต้นด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • การตลาดด้าน e-commerce
  • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจ
 • หลักสูตรพัฒนากลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยหัวข้อวิชา คือ
  • กลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าออนไลน์
  • การตลาดในยุคดิจิทัล
  • ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการตลาดออนไลน์
  • การสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 1
  • การสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 2
  • เตรียมความพร้อมธุรกิจออนไลน์สู่ AEC
 • หลักสูตรการประกอบธุรกิจใน AEC ประกอบด้วยหัวข้อวิชา คือ
  • การวิเคราะห์และจัดทำแผนธุรกิจรองรับ AEC
  • การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Business Writing)
  • ภาษามลายู (Bahasa Melayu)
  • ภาษาเวียดนาม
  • ภาษาพม่า
 • หลักสูตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ ประกอบด้วยหัวข้อวิชา คือ
  • การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์

หลักเกณฑ์การเรียน

 • สมัครเรียนผ่านทาง http://dbdacademy.dbd.go.th เท่านั้น
 • สามารถเรียนได้ทันที หลังจากสมัครสมาชิกผ่านแล้ว
 • Login เข้าระบบก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง โดยใช้

           Username : เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก

           Password : ผู้เรียนกำหนดเอง

 • เมื่อสมัครเรียนในรายวิชาแล้วมีระยะเวลาในการเรียน 90 วัน กรณีที่เรียนไม่จบจะถูกตัดสิทธิ์ในการเรียนวิชานั้น ๆ (ระยะเวลา 90 วัน/หัวข้อวิชา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
 • กรณีที่ถูกตัดสิทธิ์การเรียนในวิชานั้น ๆ และต้องการสมัครเรียนใหม่ ผู้เรียนต้องเริ่มเรียนใหม่ ไม่สามารถเรียนต่อจากครั้งก่อนได้
 • ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test ทุกบทในแต่ละหัวข้อวิชา
 • ผู้เรียนจะต้องเรียนให้ครบตามเนื้อหาวิชาทุกหัวข้อ ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงถือว่าจบหัวข้อวิชานั้น ๆ
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายการสมัครเป็นสมาชิกและการเรียน

 

หลักเกณฑ์การจบ

          ผู้เรียนจะต้องเรียนให้ครบตามเนื้อหาวิชาทุกหน้า ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าจบรายวิชานั้นๆ ** ยกเว้น วิชาภายใต้หลักสูตรวิชาบัญชี (นับชั่วโมง CPD) ต้องมีการทดสอบหลังการอบรม (Final test)

 การพิมพ์หนังสือรับรอง CPD

 • ผู้เรียนสามารถพิมพ์หนังสือรับรอง CPD จากระบบได้ หลังจากสอบ Final test ผ่าน

การพิมพ์หนังสือรับรองรายวิชา

 • ผู้เรียนสามารถพิมพ์หนังสือรับรองรายวิชาจากระบบได้หลังจากเรียนจบวิชานั้น ๆ

 

 

สนใจสมัครได้ทาง : http://dbdacademy.dbd.go.th 
ติดต่อสอบถาม โทร. 02 547 5962 สอบถามเรื่องการนับชั่วโมง CPD โทร. 02 547 4408
อีเมล์ : dbdelearning2018@gmail.com

 

 

การใช้โปรแกรมในการเรียนผ่านระบบ (e-Learning)

การใช้งานระบบ e-Learning ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า Internet ของผู้เรียน อาจไม่รองรับในการเรียน เช่น การใช้โปรแกรม IE น้อยกว่า เวอร์ชั่น 9 นั้น

จะไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบได้ ผู้เรียนควรใช้ web brower ในการเข้าใช้งานระบบ e-Learning ดังนี้

- Google Chrome (แนะนำ)

- Internet Explorer เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป

 

แจ้งปัญหาการใช้งาน