หลักสูตรทดลองเรียน

ความรู้เบื้องต้นด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ความรู้เบื้องต้นด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจ

กลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าออนไลน์

การพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

การสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 1

เริ่มต้นธุรกิจแบบมืออาชีพ

การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise)

การวิเคราะห์และจัดทำแผนธุรกิจรองรับ AEC

เตรียมความพร้อมสำหรับส่งออก

ธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ

สารสนเทศทางการบัญชี 1

สารสนเทศทางการบัญชี 2

งบกระแสเงินสด (Cash Flow)

การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Business Writing)

การเงินสำหรับผู้บริหาร

การวิเคราะห์งบการเงิน

จรรยาบรรณประกอบวิชาชีพการบัญชี