การสอบและผลการสอบ

การสอบ

เมื่อผู้ใช้ได้ทำการเรียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงสถานะผลการเรียน และเมื่อผลการเรียนผ่านผู้ใช้สามารถทำการสอบได้โดยคลิกที่ "ทำแบบทดสอบหลังเรียน"

 

ทำการคลิกที่ "ทำแบบทดสอบหลังเรียน"

 

ขั้นตอนการสอบ จะต้องทำการสอบภายในกำหนดเวลาตามที่ระบบแสดงและเมื่อทำข้อสอบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม "บันทึกข้อมูล" เพื่อส่งข้อมูล

 

ผลการสอบ

เมื่อผู้ใช้งานทำการสอบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงผลการสอบประกอบด้วย

1.สิทธิการทำแบบทดสอบ

2.คะแนนที่ดีสุด