การใช้โปรแกรมในการเรียนผ่านระบบ (e-Learning)

การใช้งานระบบ e-Learning ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า Internet ของผู้เรียน อาจไม่รองรับในการเรียน เช่น การใช้โปรแกรม IE น้อยกว่า เวอร์ชั่น 9 นั้น

จะไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบได้ ผู้เรียนควรใช้ web brower ในการเข้าใช้งานระบบ e-Learning ดังนี้

- Google Chrome (แนะนำ)

- Internet Explorer เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป

- Firefox 30