การพิมพ์ใบประกาศนียบัตร

เมื่อสมาชิกเรียนจบในวิชานั้น ๆ สามารถพิมพ์หนังสือรับรองในระบบได้ทันที

การพิมพ์หนังสือรับรอง CPD

  • ผู้เรียนสามารถพิมพ์หนังสือรับรอง CPD จากระบบได้ หลังจากสอบ Final test ผ่าน

การพิมพ์หนังสือรับรอง (Certificate)

  • ผู้เรียนสามารถพิมพ์หนังสือรับรองรายวิชาจากระบบได้หลังจากเรียนจบวิชานั้น ๆ และทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ผ่าน