เสียงบรรยายทั้งหมด

- บทที่ 1 การเขียนแผนธุรกิจ

1.1 บทนำ 2 มี.ค. 2559  0  0
1.2 ลำดับขั้นตอนในการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ 2 มี.ค. 2559  0  0
1.3 การเขียนแผนธุรกิจ 2 มี.ค. 2559  0  0
1.4 ประโยชน์ของการทำแผนธุรกิจ 2 มี.ค. 2559  0  0
1.5 โครงสร้างของแผนธุรกิจ 2 มี.ค. 2559  0  0

- บทที่ 2 การแสวงหาลู่ทางการลงทุน

2.1 การแสวงหาช่องว่างทางการตลาดหรือสร้างโอกาสทางการตลาด 2 มี.ค. 2559  0  0
2.2 โอกาสในการประสบความสำเร็จทางการตลาด 2 มี.ค. 2559  0  0
2.3 การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด 2 มี.ค. 2559  0  0
2.4 การวิเคราะห์วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 2 มี.ค. 2559  1  0
2.5 การวิเคราะห์ตำแหน่งทางการตลาด 2 มี.ค. 2559  0  0

- บทที่ 3 การเข้าสู่ตลาดและขยายตลาด

3.1 การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 2 มี.ค. 2559  0  0
3.2 การกำหนดระดับราคา 2 มี.ค. 2559  0  0
3.3 การโฆษณาและส่งเสริมการขายเพื่อให้ผู้บริโภครู้จักสินค้า 2 มี.ค. 2559  0  0
3.4 การบริหารช่องทางจัดจำหน่าย 2 มี.ค. 2559  0  0
3.5 สรุปวิธีการเข้าสู่ตลาด 2 มี.ค. 2559  0  0

- บทที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์การแข่งขัน

4.1 กลยุทธ์แบบกองโจร (Querrilla attack) 2 มี.ค. 2559  0  0
4.2 กลยุทธ์การเข้าตีปีกข้าง (Flanking attack) 2 มี.ค. 2559  0  0
4.3 กลยุทธ์การโจมตีแบบเผชิญหน้า (Frontal attack) 2 มี.ค. 2559  0  0
4.4 กลยุทธ์การโอบตี (Encirclement attack) 2 มี.ค. 2559  0  0
4.5 กลยุทธ์แบบข้ามผ่านศัตรู (Bypass attack) 2 มี.ค. 2559  0  0
4.6 กลยุทธ์การปกป้องตลาด 2 มี.ค. 2559  0  0

- บทที่ 5 การพยากรณ์ยอดขาย

5.1 ความสำคัญของการการพยากรณ์การขาย 2 มี.ค. 2559  0  0
5.2 ขั้นตอนในการพยากรณ์การขาย 2 มี.ค. 2559  0  0

- บทที่ 6 การผลิตและการจัดส่งสินค้า

6.1 บทนำ 2 มี.ค. 2559  0  0
6.2 การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน 2 มี.ค. 2559  0  0
6.3 การเลือกเครื่องจักร อุปกรณ์ และการวางผังโรงงาน 2 มี.ค. 2559  0  0
6.4 การบริหารคลังสินค้า 2 มี.ค. 2559  0  0

- บทที่ 7 การจัดหาและบริหารเงินลงทุน

7.1 ประเภทของงบการเงิน 2 มี.ค. 2559  3  0
7.2 การวิเคราะห์งบการเงิน 2 มี.ค. 2559  8  0
7.3 การประเมินผลทางการเงิน 2 มี.ค. 2559  0  0
7.4 การจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงิน 2 มี.ค. 2559  0  0

- บทที่ 8 การขึ้นทะเบียนการจัดตั้งบริษัท

8.1 ประเภทของกิจการ 2 มี.ค. 2559  0  0
8.2 การขึ้นทะเบียนตำหรับอาหาร 2 มี.ค. 2559  0  0
8.3 การขอจดทะเบียนสิทธิบัตร 2 มี.ค. 2559  0  0

- บทที่ 9 การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ

9.1 ความสำคัญของข้อมูลทางบัญชีสำหรับธุรกิจ 2 มี.ค. 2559  0  0
9.2 มีหน้าที่จัดทำบัญชีและผู้ทำบัญชี 2 มี.ค. 2559  0  0
9.3 การจัดทำบัญชีและเอกสารประกอบรายการลงบัญชี 2 มี.ค. 2559  1  0
9.4 เอกสารที่ใช้ในการยื่นงบการเงิน และสถานที่ยื่นงบการเงิน 2 มี.ค. 2559  0  0
9.5 การตรวจสอบบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี 2 มี.ค. 2559  0  0
9.6 บทกำหนดโทษที่สำคัญๆ 2 มี.ค. 2559  0  0
9.7 สรุปคำแนะนำการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 2 มี.ค. 2559  0  0

- บทที่ 10 จริยธรรมทางธุรกิจ

10.1จริยธรรมกับผู้บริหาร 2 มี.ค. 2559  0  0
10.2ธรรมาภิบาลในภาคเอกชน (Good corporate governance) 2 มี.ค. 2559  0  0
10.3จริยธรรมทางการตลาด 2 มี.ค. 2559  0  0

- บทที่ 11 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

11.1 บทนำ 2 มี.ค. 2559  0  0
11.2 ประโยชน์ของการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2 มี.ค. 2559  0  0
11.3 ข้อควรคำนึงถึงก่อนทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2 มี.ค. 2559  0  0
11.4 การดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2 มี.ค. 2559  0  0

- บทที่ 12 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

12.1 การจดทะเบียนพาณิชย์ 2 มี.ค. 2559  0  0
12.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 2 มี.ค. 2559  0  0
12.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 มี.ค. 2559  4  0
12.4 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 2 มี.ค. 2559  0  0
12.5 ภาษีป้าย 2 มี.ค. 2559  0  0
12.6 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2 มี.ค. 2559  0  0
12.7 ภาษีบำรุงท้องที่ 2 มี.ค. 2559  0  0

- บทที่ 13 ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

13.1 ความหมายและความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา 2 มี.ค. 2559  0  0
13.2 ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial property) 2 มี.ค. 2559  0  0
13.3 ความหมายของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแต่ละประเภท 2 มี.ค. 2559  0  0
13.4 ลิขสิทธิ์ (Copyright) 2 มี.ค. 2559  21  0

- บทที่ 14 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

14.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ.mp3 2 มี.ค. 2559  16  0
14.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 2 มี.ค. 2559  75  0