เสียงบรรยายทั้งหมด

- บทที่ 1 การออกแบบเว็บไซต์ให้ดึงดูดลูกค้า (Design for Persuasive)

1.1 การออกแบบเว็บไซต์ให้ดึงดูดลูกค้า 2 มี.ค. 2559  0  0
1.2 ปัญหาที่พบจากการมีเว็บไซต์ แต่ไม่สามารถสร้างยอดขายจากเว็บไซต์ได้ 2 มี.ค. 2559  0  1
1.3 หน้าที่ของเว็บไซต์เปรียบเสมือนพนักงานขายขององค์กร 2 มี.ค. 2559  0  0
1.4 หน้าเว็บที่มีผลต่อการสร้างรายได้ 2 มี.ค. 2559  0  1
1.5 การออกแบบเว็บไซต์อย่างมีเป้าหมาย 2 มี.ค. 2559  0  0

- บทที่ 2 เทคนิคการโปรโมทเว็บไซต์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย (Targeted Promotion)

2.1 เทคนิคการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้ “ตรง (ใจ)” กลุ่มเป้าหมาย 2 มี.ค. 2559  0  0
2.2 การเพิ่มช่องทางสื่อสารเป็นการเพิ่มช่องทางของรายได้ 2 มี.ค. 2559  0  0
2.3 ช่องทางการประชาสัมพันธ์และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 2 มี.ค. 2559  0  0
2.4 สรุปเทคนิคการโปรโมทเว็บไซต์ 2 มี.ค. 2559  0  0

- บทที่ 3 กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าออนไลน์ (Profitability CRM with Personalization)

3.1 กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าออนไลน์ 2 มี.ค. 2559  0  0
3.2 การทำหน้าร้านออนไลน์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 2 มี.ค. 2559  0  0
3.3 การรักษาฐานลูกค้า 2 มี.ค. 2559  0  0
3.4 องค์ประกอบบนหน้าเว็บที่ใช้ทำ Personalization ได้ 2 มี.ค. 2559  0  0
3.5 สรุป 2 มี.ค. 2559  0  0

- บทที่ 4 การสร้างและบริหารฐานข้อมูลอีเมล์ลูกค้า (e-Mail List Building And Management)

4.1 การสร้างและบริหารฐานข้อมูลอีเมล์ลูกค้า 2 มี.ค. 2559  0  0
4.2 การสร้างฐานข้อมูลอีเมล์ของลูกค้า 2 มี.ค. 2559  0  0
4.3 ชนิดของอีเมล์ที่ใช้ทำการตลาด 2 มี.ค. 2559  0  0
4.4 เหตุผลที่ลูกค้ายกเลิกการรับอีเมล์ 2 มี.ค. 2559  0  0
4.5 การจัดการดูแลและปรับปรุงฐานอีเมล์ของลูกค้า 2 มี.ค. 2559  0  0
4.6 สรุปการสร้างและบริหารฐานข้อมูลอีเมล์ลูกค้า 2 มี.ค. 2559  0  0

- บทที่ 6 รูปแบบการสร้างโปรแกรมโลยัลตี้ออนไลน์ (e-Loyalty Marketing)

6.1 รูปแบบการสร้างโปรแกรมโลยัลตี้ออนไลน์ 2 มี.ค. 2559  0  0
6.2 ความหมายของ Loyalty 2 มี.ค. 2559  0  0
6.3 โปรแกรมโลยัลตี้ (Loyalty Program) 2 มี.ค. 2559  0  0
6.4 ปัจจัยที่ทำให้เกิด Loyalty 2 มี.ค. 2559  0  0
6.5 ขั้นตอนการสร้างกลยุทธ์การตลาดแบบจงรักภักดี 2 มี.ค. 2559  0  0
6.6 e-loyalty marketing กลยุทธ์เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ 2 มี.ค. 2559  0  0

- บทที่ 7 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการเว็บไซต์ของลูกค้า (Online Customer Behavior Analysis)

7.1 ข้อมูลสถิติเว็บไซต์ 2 มี.ค. 2559  0  0
7.2 Google Analytics 2 มี.ค. 2559  0  0
7.3 รายงานใน Google Analytics 2 มี.ค. 2559  0  0
7.4 การวิเคราะห์รายงานเบื้องต้น 2 มี.ค. 2559  0  0
7.5 สรุปบทเรียน 2 มี.ค. 2559  0  0

- บทที่ 9 การพัฒนาสื่อส่งต่อเพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่ (Viral Media And Advertising)

9.1 บทนำ 2 มี.ค. 2559  0  0
9.2 ทำไมจึงเรียกว่า “การตลาดแบบไวรัล” 2 มี.ค. 2559  0  0
9.3 ประเภทของเรื่องราว (Content) ที่เป็นไวรัล 2 มี.ค. 2559  0  0
9.4 เนื้อหาเรื่องราวที่ผู้คนบนอินเทอร์เน็ตสนใจ 2 มี.ค. 2559  0  0
9.5 ช่องทางการแพร่กระจายข่าวสาร (Platform/medium/channel) 2 มี.ค. 2559  0  0
9.6 สรุปกลไกการตลาดแบบไวรัล 2 มี.ค. 2559  0  0

- บทที่ 8 การสร้างเครือข่ายนักช้อปออนไลน์ (Online Shopping Community)

8.1 บทนำ 2 มี.ค. 2559  0  0
8.2 ชุมชนออนไลน์ (Online Community) 2 มี.ค. 2559  0  0
8.3 อย่ากลัวหากลูกค้าจะเข้ามามีบทบาทกับธุรกิจ 2 มี.ค. 2559  0  0
8.4 ชุมชนออนไลน์ควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 2 มี.ค. 2559  0  0
8.5 ประโยชน์ที่ได้จากชุมชนออนไลน์ 2 มี.ค. 2559  0  0
8.6 การสร้างและพัฒนาชุมชนออนไลน์ 2 มี.ค. 2559  0  0
8.7 สรุปการตลาดชุมชนออนไลน์ 2 มี.ค. 2559  0  0

- บทที่ 10 เทคนิคการใช้สื่อใหม่เพื่อสร้างและมัดใจลูกค้า (Social Media Network)

10.1 เทคนิคการใช้สื่อใหม่เพื่อสร้างและมัดใจลูกค้า 2 มี.ค. 2559  0  0
10.2 เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบใหม่ 2 มี.ค. 2559  0  0
10.3 บล็อก (Blog) 2 มี.ค. 2559  0  0
10.4 ไมโครบล็อก (Twitter) 2 มี.ค. 2559  0  0
10.5 เครือข่ายสังคม (Social Networking) 2 มี.ค. 2559  0  0
10.6 การบริการแชร์วิดีโอและแชร์รูปภาพ 2 มี.ค. 2559  0  0
10.7 สรุป 2 มี.ค. 2559  0  0

- บทที่ 5 วิธีเขียนคำโฆษณาเพื่อสร้างโอกาสขายสินค้าออนไลน์ (Online Copy Writing)

5.1 วิธีการเขียนข้อความ หรือคำโฆษณาเพื่อสร้างโอกาสการขายสินค้าออนไลน์.mp3 24 เม.ย. 2561  0  0
5.2 กฎการเขียนข้อความบนเว็บเพื่อสร้างโอกาสขาย.mp3 24 เม.ย. 2561  5  0
5.3 หลักการเขียนข้อความและโฆษณาบนหน้าเว็บไซต์.mp3 24 เม.ย. 2561  2  0
5.4 รายละเอียดที่ควรทราบก่อนเขียนคำโฆษณาออนไลน์.mp3 24 เม.ย. 2561  9  1
5.5 แนวทางการเขียนคำโฆษณาที่ประสบผลสำเร็จ.mp3 24 เม.ย. 2561  26  1
5.6 ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับการเขียนคำโฆษณา.mp3 24 เม.ย. 2561  58  1