เสียงบรรยายทั้งหมด

- บทที่ 1 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับธรรมภิบาลภาคธุรกิจ

1.1 บทนำ 2 มี.ค. 2559  0  4
1.2 ความหมาย และความเป็นมาของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2 มี.ค. 2559  0  3
1.3 ความสำคัญและกรณีศึกษา 2 มี.ค. 2559  0  2
1.4 การจัดโครงสร้าง และบทบาทความสัมพันธ์ในการกำกับดูแล 2 มี.ค. 2559  0  1
1.5 ประโยชน์ของการมีธรรมภิบาล 2 มี.ค. 2559  0  1
1.6 หลักการและแนวปฏิบัติธรรมภิบาลที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนไทย 2 มี.ค. 2559  0  0
1.7 การปฏิบัติและการเปิดเผยเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2 มี.ค. 2559  0  0
1.8 กรณีตัวอย่าง 2 มี.ค. 2559  0  0

- บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายนิติบุคคล

2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี และการจัดทำงบการเงิน 2 มี.ค. 2559  1  0
3 ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ 2 มี.ค. 2559  1  0

- บทที่ 3 การประเมินความเสี่ยง

1 บทนำ 2 มี.ค. 2559  1  0
2 ความหมาย และความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง 2 มี.ค. 2559  0  0
3 องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง 2 มี.ค. 2559  0  0
4 องค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยง 2 มี.ค. 2559  0  0
5 วิธีการจัดการความเสี่ยง 2 มี.ค. 2559  0  0
6 กรณีตัวอย่าง 2 มี.ค. 2559  1  0

- บทที่ 4 การประเมินผลจากการปฏิบัติงานของธุรกิจ

4.1 บทนำ 2 มี.ค. 2559  0  0
4.2 หลักการและแนวคิดพื้นฐานของการประเมินผลการปฏิบัติงานของธุรกิจ 2 มี.ค. 2559  0  0
4.3 ความสำคัญของการประเมินผล 2 มี.ค. 2559  0  0
4.4 การประเมินผลตามหลักการธรรมภิบาล 2 มี.ค. 2559  0  0
4.5 องค์ประกอบและขั้นตอนในการประเมินผล 2 มี.ค. 2559  0  0
4.6 ประเภทของตัววัดผล 2 มี.ค. 2559  0  0
4.7 การนำ Balanced Scorecard (BSC) มาใช้ในการประเมินผล 2 มี.ค. 2559  0  0
4.8 กรณีตัวอย่าง 2 มี.ค. 2559  0  0