ติดต่อเรา

กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์: 02 547 5962

โทรสาร: 02 547 5963

โทรสาร: 02 547 5963

email: training@dbd.go.th